Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden About you Photography

About you Photography, gevestigd te Oostkerke, ondernemingsnummer BE0696993993, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen About you Photography en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling. Bij het boeken van een fotosessie of plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

AUTEURSRECHT

De foto’s genomen door About you Photography worden beschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven ten alle tijde intellectuele eigendom van de fotograaf. Na betaling van de factuur, heeft de klant het recht om de foto’s de gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De foto’s gebruiken voor commerciële doeleinden kan niet, tenzij anders werd afgesproken met de fotograaf en hier een gepaste vergoeding werd voor voorzien.

Foto’s gemaakt door About you Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de About you Photgraphy website en haar sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

VOORSCHOT EN PRIJS

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking binnenin een tijdspanne van 3 maanden, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van een laattijdige annulatie van een Boudoir Pure Woman Experience dienen de onkosten van de reservaties van de reeds gereserveerde MUA, kapster en locatie volledig vereffend worden.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

Eventuele mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. Afhankelijk van het vereiste werk en werkuren voor de opdracht kan de aflevertermijn varieren en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

KWALITEIT VAN HET WERK

Onbewerkte beelden worden niet verkocht.

De foto's worden afgeleverd in een door de opdrachtgever gekozen afgedrukte versie, alsook in jpg formaat op lage resolutie, en mogen niet verder nabewerkt worden.

About you Photography verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. About you Photography heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

About you Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

- About you Photography is geen enkel geval aansprakelijk voor de veiligheid en acties van de aanwezige personen op de fotosessie. Eventuele ongelukken, schade of verlies van personen of is steeds de verantwoordelijkheid van de klant.

- Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

KLACHTEN

Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

About you Photography is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door About you Photography geleverd zijn.

BEWAREN VAN DE BESTANDEN

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso door About you Photography bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is About you Photography niet aansprakelijk.

ABOUT YOU PHOTOGRAPHY SCHOOL

De klant verbindt zich ertoe om: op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen van de opleiding, het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen, het About you Photography school-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal, smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is, via het About You Photography school netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van About You Photography school of van een derde, de gebruikersnaam en het paswoord dat door About You Photography school wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik. Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal About you Photography zijn/haar toegang afsluiten.

Copyright 2020 About You Photography ©  All Rights Reserved