Trademark policy About You

1. Algemeen

About You Photography BV de eigenaar van het geregistreerde woordmerk ABOUT YOU geregistreerd op 6 maart 2021 met registratienummer 1430679.
Dit merk werd geregistreerd voor de volgende waren en diensten:

 • Klasse 38: Diensten op het gebied van het uploaden van foto's; Transmissie van video's, films, foto's, afbeeldingen, tekst, foto's, games, door gebruiker gegenereerde content, audio-inhoud en informatie via het internet; Verschaffen van internetplatforms met als doel het uitwisselen van digitale foto's;
 • Klasse 40: Drukkerij, fotografische en cinematografische ontwikkeling; Fotografisch ontwikkelen; Fotografische beeldverwerking; Fotografische reproductie; Overdracht van fotoafdrukken; Retoucheren van foto's; Dupliceren van foto's; Bewerking van foto's; Herstellen van foto's; Afwerken van foto's; Ontwikkelen van fotografische films; Ontwikkelen en afdrukken van fotorollen; Het verstrekken van informatie met betrekking tot het afdrukken van foto's; Het verstrekken van informatie met betrekking tot het ontwikkelen van fotografische films;
  Klasse 41: Bewerken van drukwerk met foto's, anders dan voor reclamedoeleinden; Het publiceren van foto's; Fotoreportages; Audio-, video- en multimediaproductie en fotografie; Fotografie; Fotomontage; Diensten van fotografen; Fotografische compositie voor derden; Audio- en videoproductie en fotografie; Montage van films (fotografische); Fotografielessen; Onderwijs met betrekking tot fotografie; Portretfotografie; Demonstratie van fotoapparatuur [voor opleidingsdoeleinden]; Trainingen in het gebruik van fotoapparatuur; Onderwijs met betrekking tot het afdrukken van foto's; Onderwijs met betrekking tot het ontwikkelen van foto's; Organisatie van opleidingscursussen met betrekking tot design; Uitgeven van digitale video-, audio- en multimedia entertainment; Videobewerking; Productie van videobanden; Film- en videoproductie; Audio- en videomontagediensten; Productie van video's; Productie van geluids- en video-opnamen.


2. Toestemming vereist voor merkgebruik

Het merk ABOUT YOU kan slechts gebruikt worden met de schriftelijke toestemming van About You Photography BV. Dergelijke toestemming is specifiek, dat wil zeggen dat deze enkel geldt voor de betreffende situatie en het betreffende doel waarvoor toestemming werd verkregen. Ieder ander gebruik dan voorafgaand schriftelijk toegestaan door About You Photography BV maakt een merkinbreuk uit die bestraft kan worden op basis van het Belgische Wetboek van Economisch Recht.

Het wijzigen of aanpassen van het merk ABOUT YOU leidt er niet automatisch toe dat het merk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden gebruikt. Bepaalde aanpassingen of wijzigingen nemen immers niet weg dat het merk alsnog als 'gebruikt' wordt beschouwd in de zin van punt 3 van deze trademark policy.

Indien u toestemming wenst te verkrijgen voor het gebruik van het merk ABOUT YOU, gelieve ons dan te contacteren op het e-mailadres info@aboutyouphotography.be. Vermeld daarbij je identiteitsgegevens, alsook het beoogde gebruik en doel hiervan. We contacteren je vervolgens om de betreffende aanvraag goed te keuren of te weigeren.


3. Niet-toegestane gebruiken

Volgens de wettelijke voorschriften is het niet toegelaten om zonder voorafgaande toestemming het geregistreerde merk ABOUT YOU te gebruiken in de hiernavolgende gevallen. Deze zijn louter indicatief en niet-limitatief. Niet toegestaan is:

 • Gebruik (bijvoorbeeld op goederen of hun verpakking, in reclame, in vergelijkende reclame die niet voldoet aan de voorwaarden van punt 4 streepje 2 van deze trademark policy, als keyword of adword, of als handels- of bedrijfsnaam) van het woord ABOUT YOU als merk (namelijk om eigen goederen/diensten in de handel te identificeren), indien dit gebeurt met het oog op economisch gewin, voor dezelfde goederen/diensten als waarvoor het merk ABOUT YOU is geregistreerd, en dit gebruik een negatief effect heeft op een of meerdere van de functies van het merk ABOUT YOU.
  Zo kan gebruik van het merk in reclame een negatief effect hebben op de herkomstfunctie van het merk indien de reclame suggereert dat er een economische link is tussen u en About You Photography BV, of indien de reclame zo vaag is betreffende de commerciële herkomst van de goederen/diensten dat consumenten niet in staat zijn om op basis van die reclame te bepalen of er een economische link bestaat tussen u en About You Photography BV of niet. Gebruik van het merk kan een negatief effect hebben op de investeringsfunctie van het merk indien het gebruik substantieel interfereert met het gebruik van het merk door About You Photography BV om een goede naam op te bouwen of te behouden (bijvoorbeeld doordat u het merk gebruikt op een wijze die schade berokkent aan de reputatie van het merk)..

 • Gebruik van het woord ABOUT YOU als merk (zie eerste streepje), indien dit gebeurt met het oog op economisch gewin, voor soortgelijke goederen/diensten als waarvoor het merk ABOUT YOU is geregistreerd, indien dit de relevante consument zou kunnen verwarren omtrent de commerciële herkomst van de goederen en/of diensten (namelijk indien zij zou kunnen denken dat de goederen/diensten afkomstig zijn van About You Photography BV of dat er een economische link bestaat tussen u en About You Photography BV.
  Zo kan gebruik van het merk in reclame verwarring stichten omtrent de commerciële herkomst van de goederen en/of diensten indien de reclame suggereert dat er een economische link is tussen u en About You Photography BV, of indien de reclame zo vaag is betreffende de commerciële herkomst van de goederen/diensten dat consumenten niet in staat zijn om op basis van die reclame te bepalen of er een economische link bestaat tussen u en About You Photography BV of niet.

 • Gebruik (zie eerste streepje) van het woord ABOUT YOU, niet als merk, maar wel bijvoorbeeld als handelsnaam of bedrijfsnaam, in media (bijvoorbeeld in boeken of voorstellingen), of als pure decoratie, indien dit gebeurt met het oog op economisch gewin, en indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
  Een geldige reden kan zijn het leveren van maatschappijkritiek, artistieke expressie, of commerciële parodie.

 • Gebruik van het woord ABOUT YOU als naam of als soortnaam voor de betreffende merkgoederen/diensten.

 • Het registreren van het woord ABOUT YOU als domeinnaam wanneer u hier geen recht of legitieme reden toe hebt en de domeinnaam te kwader trouw gebruikt.


4. Toegestane gebruiken


Volgens de wettelijke voorschriften is het wel toegelaten om het geregistreerde merk ABOUT YOU zonder voorafgaande toestemming te gebruiken in de hiernavolgende gevallen. Deze zijn louter indicatief en niet-limitatief. Toegestaan is:

 • Gebruik van het woord ABOUT YOU voor andere dan economische doeleinden.

 • Gebruik (zie eerste streepje van punt 3) van het woord ABOUT YOU, indien dit gebeurt met het oog op economisch gewin, voor het verwijzen naar of identificeren van de merkgoederen/diensten als zijnde goederen/diensten van About You Photography BV, op voorwaarde dat dit gebeurt in overeenstemming met de eerlijke marktpraktijken.
  Verwijzend gebruik kan bijvoorbeeld gebeuren voor het signaleren aan consumenten van de doorverkoop van merkgoederen die origineel op de Europese markt geplaatst werden door of met toestemming van About You Photography BV, voor vergelijkende reclame die wettelijk toegestaan is, voor het aanbieden van legitieme alternatieven voor de merkgoederen/diensten, voor doeleinden van parodie/ artistieke expressie/ kritiek/ commentaar, of waar dit noodzakelijk is om het beoogde doel (van uw goederen) als accessoire of reserveonderdeel van de merkgoederen aan te duiden.
  (Opdat men kan spreken van ‘wettelijk toegestane vergelijkende reclame’, moet de vergelijking objectief zijn, en mag de reclame de consument niet kunnen misleiden of verwarren, noch afbreuk doen aan de goede naam of de reputatie van het merk of de merkgoederen/diensten, noch oneerlijk voordeel bekomen uit de reputatie van het merk, noch de goederen of diensten voorstellen als imitatie van de betreffende merkgoederen/diensten.)
  Strijdig met de eerlijke marktpraktijken is bijvoorbeeld het suggereren van een relatie tussen u en About You Photography BV, de waarde van het merk aantasten (bijvoorbeeld door oneerlijk voordeel uit het merk te halen, of door het in diskrediet te brengen of te denigreren), of uw goederen presenteren als imitatie van de merkgoederen.

 • Gebruik (zie eerste streepje van punt 3) van het woord ABOUT YOU, indien dit gebeurt met het oog op economisch gewin, voor het signaleren aan consumenten van de doorverkoop van merkgoederen die origineel op de Europese markt geplaatst werden door of met toestemming van About You Photography BV voor verkoop, op voorwaarde dat de originele conditie van deze goederen niet significant gewijzigd werd, dat er geen ernstige schade wordt berokkend aan de goede naam of reputatie van het merk, en dat er geen indruk van commerciële relatie wordt gewekt tussen u en About You Photography BV (bijvoorbeeld reclame die niet fair en correct is maar wel oneerlijk voordeel haalt uit het merk).

 • Lokaal gebruik van het woord ABOUT YOU als handelsnaam, op voorwaarde dat dit gebruik reeds plaatsvond vóór de merkregistratie van ABOUT YOU. Is dit het geval, contacteer ons dan op het e-mailadres info@aboutyouphotography.be. In dit geval trachten we een positieve en eerlijke regeling te bekomen waarbij beide gebruiken gelijktijdig naast elkaar kunnen bestaan.

 • Gebruik van het woord ABOUT YOU als merk (zie eerste streepje van punt 3), indien dit gebeurt met het oog op economisch gewin, voor soortgelijke goederen/diensten als waarvoor het merk ABOUT YOU is geregistreerd, maar dit de relevante consument niet zou kunnen verwarren omtrent de commerciële herkomst van de goederen en/of diensten (zie eerste streepje van punt 3).


5. Vermelding

Telkens het merk ABOUT YOU wordt gebruikt, dient men daarbij melding te maken van de volgende bewoordingen. "Het woordmerk ABOUT YOU wordt beschermd door het Belgische merkenrecht en behoort toe aan About You Photography BV. Ieder oneigenlijk gebruik kan leiden tot een merkinbreuk". Deze bewoordingen dienen op een duidelijke manier, nabij het merk te worden vermeld.
Wie het merk gebruikt, verbindt zich ertoe om derde partijen waarmee hij contracteert aan te zetten deze trademark policy na te leven, om eerlijke marktpraktijken te behouden.


6. Onderscheidende afbeelding


Telkens het merk ABOUT YOU wordt gebruikt, dient het op een duidelijke manier, apart van andere merken of tekens te worden weergegeven. Zo mag het merk niet in enige combinatie, collage of op een onduidelijke manier worden afgebeeld. Woordmerken dienen vrijstaand, en onderlijnd, schuin of in vet te worden vermeld.


7. Conformiteit met onze algemene voorwaarden

Bovendien moet ieder gebruik van het merk conform zijn met onze algemene voorwaarden die u op onze website kan terugvinden.


8. Contact

Indien u verder nog vragen heeft omtrent deze trademark policy of het gebruik van ons merk , dan kan u ons steeds contacteren op ons e-mailadres info@aboutyouphotography.be.

Copyright 2020 About You Photography ©  All Rights Reserved